Ekonometria i Analityka Danych (EKAD)  nowoczesny kierunek studiów, łączy ekonomię, matematykę, statystykę i informatykę, kształci w zakresie unikalnych kompetencji analizy danych w powiązaniu z teorią funkcjonowania systemów ekonomiczno-społecznych.

Ekonometria i Analityka Danych powstaje z połączenia kierunków Informatyka i Ekonometria oraz Analityka Gospodarcza. Jest to kierunek autorski wykorzystujący wieloletnie doświadczenia dydaktyczne i dorobek naukowy zespołów Instytutu Ekonometrii oraz Instytutu Statystyki i Demografii.

Ekonometria i Analityka Danych jest dwustopniowym kierunkiem studiów. Pierwszy stopień (3 lata) kończy się licencjatem, drugi stopień (2 lata)  magisterium.

Współczesny świat wymaga umiejętności w zakresie wykorzystania danych, ich analizy i przetwarzania. Jest to niezbędne w zawodach analityka finansowego, maklera, bankowca, doradcy inwestycyjnego, brokera, menadżera, na stanowiskach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarczymi. Możliwości techniczne związane z gromadzeniem i przechowywaniem informacji spowodowały powstanie w ostatnich latach ogromnych baz danych, które wraz z danymi dostarczanymi przez statystykę publiczną są wyjątkowym źródłem wiedzy o gospodarce. Wymaga to jednak zastosowania naukowo uzasadnionych metod, których nauczanie obejmuje EKAD. Dzięki tym metodom można rozwiązywać skomplikowane problemy decyzyjne oraz przewidywać rozwój i kształtowanie się w przyszłości nie tylko pojedynczych zjawisk, jak np. kursów walutowych czy indeksów giełdowych, ale także powiązanych ze sobą procesów wchodzących w interakcje.

Absolwent kierunku Ekonometria i Analityka Danych posiada

 • unikalną wiedzę dotyczącą metod analizy danych z zakresu: ekonometrii, statystyki matematycznej, badań operacyjnych i informatyki
 • umiejętność analizy złożonych procesów ekonomicznych
 • wiedzę pozwalającą na dokonywanie pomiaru zjawisk gospodarczych, pozyskiwania danych, łączenia danych pochodzących z różnych źródeł, opracowywania materiału statystycznego i jego prezentacji
 • umiejętność budowy narzędzi (modeli) pozwalających podejmować decyzje w warunkach niepewności (ryzyka)
 • znajomość metod umożliwiających optymalizację procesów decyzyjnych
 • umiejętność wykorzystania danych w celach analitycznych i poznawczych
 • pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów
 • świetną znajomość metod informatycznych służących analizie danych
 • znajomość programów dedykowanych analizie danych i zastosowaniu metod ilościowych (m.in. SPSS, Stata, EViews, GAUSS, Statistica, MATLAB, RATS)

Kierunek Ekonometria i Analityka Danych gwarantuje

 • nowoczesny program studiów nawiązujący do najlepszych wzorców światowych
 • możliwość indywidualnego definiowania ścieżki kształcenia poprzez wybór z bogatej oferty zajęć proponowanych w ramach modułów do wyboru, zajęć do wyboru w językach obcych oraz seminariów;
 • regularny kontakt z przedstawicielami praktyki gospodarczej w ramach cyklicznych spotkań
 • odbywanie interesujących staży krajowych w trakcie studiów
 • możliwość odbywania staży zagranicznych (m.in. w ramach programu Erasmus)
 • ugruntowaną konkurencyjność na krajowym i międzynarodowym rynku pracy

Absolwent EKAD jest znakomicie przygotowany do pracy na wszystkich stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz umiejętności stosowania narzędzi zaliczanych do metod ilościowych. Może z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka, jak i pracować jako członek większego zespołu w firmie komercyjnej, korporacji międzynarodowej lub urzędzie państwowym. Jest bardzo dobrze przygotowany do zajmowania stanowisk menadżerskich wymagających umiejętności korzystania z bogatych zbiorów danych i różnorodnej informacji statystycznej.

 

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,