A CO PO STUDIACH ?Ekonometria i Analityka Danych kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających bardzo szeroką wiedzę teoretyczną w zakresie ekonomii i finansów oraz  umiejętności stosowania zaawansowanych metod ekonometrycznej i statystycznej analizy danych, które są powszechnie wykorzystywane w skali pojedynczych przedsiębiorstw, branż i całych gospodarek do podejmowania decyzji ekonomicznych, społecznych i politycznych. Wiedza ta jest wsparta praktycznymi umiejętnościami biegłego stosowania technik informatycznych (programowanie, obsługa baz danych, obsługa zaawansowanych programów statystyczno-ekonometrycznych). Wszystko to sprawia, że absolwent kierunku EKAD rozumie złożone procesy ekonomiczne zachodzące we współczesnym świecie i jest przygotowany do trafnego analizowania oraz prognozowania procesów gospodarczych na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Cechująca absolwenta wysoka elastyczność na rynku pracy pozwoli mu wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności na różnych etapach kariery zawodowej.

Ekonometria i Analityka Danych kształci analityków danych w przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych, firmach outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji. Ważną cechą absolwenta EKAD jest posiadanie tzw. kompetencji miękkich, takich jak umiejętność współpracy i komunikowania się w społeczeństwie, umiejętność samodzielnego i zespołowego poszukiwania rozwiązań, zdolność krytycznej refleksji dotyczącej podjętych działań, świadomość konsekwencji etycznych przy wykorzystywaniu danych pochodzących z różnych źródeł.

Program kształcenia uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz sprawdzone wzorce krajowe i międzynarodowe w tym zakresie. Ponadto wykorzystuje doświadczenia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego we współpracy z otoczeniem biznesowym.

Studia na kierunku Ekonometria i Analityka Danych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego wpisują się w obszar kształcenia z zakresu nauk społecznych i ścisłych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta kierunku EKAD spełniają wymogi określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do nauk społecznych i nauk ścisłych.

Ekonometria i Analityka Danych kształci specjalistów dysponujących bogatym warsztatem umiejętności statystyczno-ekonometrycznych i matematycznych oraz umiejętnościami i kompetencjami coraz intensywniej poszukiwanymi przez pracodawców: zdolnością wyszukiwania i przetwarzania informacji; umiejętnością dokonywania syntezy faktów na podstawie wielu dostępnych źródeł, pracy projektowej i zespołowej. Program kształcenia uwzględnia potrzeby krajowego i międzynarodowego rynku pracy, które zostały zdiagnozowane na podstawie:

– statystyk, analiz i raportów przygotowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), m.,in: Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców[1] oraz Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych z lat 2015-2017[2];

– Barometr Rynku Pracy IX, kwartał 2018[3];

– raport przygotowany przez naukowców z University of Oxford: The future of skills employment in 2030[4];

– raport Umiejętności Polaków ? wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (projekt PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych)[5];

Aby dostosować program do potrzeb rynku pracy, dokonano także szeregu konsultacji z firmami współpracującymi z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach funkcjonującej Rady Biznesu[6].

Z analizy wskazanych powyżej dokumentów wynika, że zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy występuje zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności prowadzenia analiz ekonometrycznych, statystycznych i matematycznych, które są wykorzystywane w usługach finansowych, informatycznych, a także w działach analitycznych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Do zawodów, w których występuje zapotrzebowanie na pracowników z tymi umiejętnościami są zaliczane: analityk finansowy, analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter), analityk biznesowy, specjalista ds. badań i analiz.

Analizy dotyczące przyszłości wskazują, że w XXI wieku na skutek gromadzenia przez firmy ogromnych ilości danych, których analiza jest kluczowa dla rozwoju biznesu, analityk (data scientist) będzie należał do zawodów przyszłości. Według Harvard Business Review zawód analityk Big Data został określony jako najbardziej atrakcyjny zawód XXI wieku[7].

[1] https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe, dostęp: 05.07.2018

[2] http://crzl.gov.pl/projekty-systemowe-zakonczone/rynek-pracy/rozwijanie-zbioru-krajowych-standardow-kompetencji-zawodowych-wymaganych-przez-pracodawcow , dostęp: 05.07.2018.

[3] http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy dostęp: 05.07.2018.

[4] https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2600 dostęp: 05.07.2018.

[5] http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-PIAAC-2013.pdf , dostęp: 05.07.2018.

[6] http://www.radabiznesues.uni.lodz.pl/ dostęp: 05.07.2018.

[7] https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century dostęp: 20.07.2018.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,