CO DAJE EKAD ?Kierunek Ekonometria i Analityka Danych kształci specjalistów analizy danych gospodarczych, finansowych i społecznych. Absolwenci będą posiadać szeroką wiedzę dotyczącą metod ilościowych (ekonometrii, statystyki, metod optymalizacyjnych) stosowanych do opisu i prognozowania zjawisk ekonomicznych i społecznych oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki i jej poszczególnych składowych (przedsiębiorstw, sektorów, rynków finansowych, etc.).

Program EKAD został tak skonstruowany, aby absolwent studiów posiadał wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych       (mikro- i makroekonomii, finansów, rachunkowości) i innych dyscyplin z obszaru nauk społecznych (socjologii, prawa). Główny nacisk jest położony na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zbiorami danych oraz metod pozwalających na efektywne prowadzenie analiz ilościowych zjawisk społeczno-gospodarczych. Aby było to możliwe student EKAD musi zdobyć odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki wyższej (algebry liniowej, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa) oraz nabyć umiejętności formalizowania problemów przy użyciu określonych narzędzi matematycznych. To pozwala na stosowanie narzędzi ilościowych (ekonometrycznych i statystycznych) do opisu zagadnień z obszaru nauk społecznych, poprawne wnioskowanie o charakteryzujących je prawidłowościach, prognozowanie tych zjawisk oraz podejmowanie właściwych decyzji gospodarczych.

Absolwent EKAD będzie umiał zarządzać zbiorami danych pochodzącymi z różnych źródeł, poprawnie je analizować i dokonywać ich wizualizacji. Zostanie wyposażony w umiejętności stosowania odpowiednich pakietów statystyczno-ekonometrycznych, technik i narzędzi informatycznych uwzględniających automatyzację obliczeń (machine learning, data mining, text processing, parallel computing, etc.) oraz podstaw programowania.

Ważne są kompetencje społeczne i etyczne nabywane w trakcie procesu kształcenia na kierunku EKAD. Jedną z ważniejszych jest dbanie o rzetelną interpretację danych opisujących rzeczywistość gospodarczą, odpowiedzialne zarządzanie nimi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Absolwent będzie miał zdolność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, świadomość konieczności ciągłego ich poszerzania. Nabędzie także umiejętność pracy zespołowej, będzie potrafił zarządzać projektami.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,