JAKI JEST I STOPIEŃ ?Program kształcenia na Ekonometrii i Analityce Danych został tak skonstruowany, że nie dzieli się na specjalności. Od czwartego semestru studiów studenci mają jednakże możliwość poszerzania wiedzy w ramach modułów zajęć do wyboru. Moduły umożliwiają studentowi tworzenie własnych ścieżek kształcenia, m.in. w obszarze (1) modelowania i prognozowania rynków finansowych, (2) analiz mikroekonomicznych wspomagających zarządzanie firmą i projektowanie strategii rynkowych, (3) analiz danych społecznych i marketingowych, (4) zaawansowanych metod ekonometrycznych i statystycznych, (5) obsługi zaawansowanych programów ekonometryczno-statystycznych i współczesnych technik analiz Big Data.

Wśród najważniejszych przedmiotów wymienić należy: algebrę liniową, analizę matematyczną, statystykę opisową i ekonomiczną, wnioskowanie statystyczne, badania operacyjne, ekonometrię, makroekonometrię, mikroekonometrię, analizę szeregów czasowych, metody analiz sektorowych, projektowanie badań i metody zbierania danych, eksploracyjną analizę danych, algorytmikę i programowanie, bazy danych i SQL.

 


Adres

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Dane kontaktowe

Email: ekad@uni.lodz.pl
Telefon: (0 42)635 40 00
Fax: +1 (0 42)665 57 71, (0 42)635 40 43,